Khái niệm tight-coupling (liên kết ràng buộc) và cách loosely coupled
Hướng dẫn khái niệm tight-coupling và loosely coupled

8 May, 2019

Hướng dẫn Spring Boot + Redis
Hướng dẫn cách sử dụng redis thông qua package Spring Data Redis

5 May, 2019

Hướng dẫn cấu hình nhiều tệp properties sử dụng Spring Cloud Config Server
Tìm hiểu về Spring Cloud Config Server, cách quản lý cầu hình cũng như truy cập nhiều tệp cầu hình trong một Service

3 May, 2019

Hướng dẫn Spring Security + JWT (Json Web Token) + Hibernate
Hướng dẫn sử dụng Spring Security và JWT trong xây dựng API

1 May, 2019

Hướng dẫn Spring Security + Jpa Hibernate
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Spring Security kết hợp với Hibernate

30 April, 2019

Hướng dẫn Spring Security cơ bản, dễ hiểu
Hướng dẫn thực hành Spring Security cơ bản, dễ hiểu, dễ thực hiện

30 April, 2019

Hướng dẫn sử dụng Spring Properties với @ConfigurationProperties
Hướng dẫn cách cấu hình trong Spring và Spring Boot bằng annotation @ConfigurationProperties

28 April, 2019

Hibernate là gì?
Hibernate là một thư viện ORM (Object Relational Mapping) mã nguồn mở giúp lập trình viên viết ứng dụng Java có thể map các objects (pojo) với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

7 April, 2019

「Jpa」Hướng dẫn @ManyToMany
Hướng dẫn sử dụng quan hệ @ManyToMany trong jpa/hibernate

6 April, 2019

「Jpa」Hướng dẫn @OneToMany và @ManyToOne
Hướng dẫn sử dụng quan hệ @OneToMany và @ManyToOne trong jpa/hibernate

6 April, 2019

「Jpa」Hướng dẫn sử dụng @OneToOne
Hướng dẫn cách sử dụng Annotation @OneToOne trong Jpa và Hibernate

5 April, 2019

「Spring」Hướng dẫn lập trình Spring căn bản cho người mới
Hướng dẫn lập trình Spring căn bản, cách sử dụng @Autowired, @Component, @Configuration, @Bean

24 March, 2019