[Docker #3] Tìm hiểu về Docker. (phần 3)
Phần trước Chúng ta đã tìm hiểu về Docker Hub cũng như biết thêm các lệnh thường dùng để thao tác Docker Image, Docker Container. .Ở phần này cùng tìm hiểu các khái niệm khá là quan trọng, và áp dụng rất nhiều vào các dự án thực tế của Docker.

19 June, 2019

[Docker #2] Tìm hiểu về Docker. (phần 2)
Docker là nền tảng cung cấp cho các công cụ, service để các lập trình viên và người quản trị hệ thống có thể phát triển, thực thi, chạy các ứng dụng với containers.

19 June, 2019

[Docker #1] Tìm hiểu về Docker.
Docker là nền tảng cung cấp cho các công cụ, service để các lập trình viên và người quản trị hệ thống có thể phát triển, thực thi, chạy các ứng dụng với containers.

19 June, 2019

「Docker #2」 Khái niệm Docker và cách cài đặt
Khái niệm Docker và cách cài đặt

24 April, 2019

「Docker #1」Tổng quan về Docker
Lịch sử hình thành của Docker

24 April, 2019