Hibernate là gì?
Hibernate là một thư viện ORM (Object Relational Mapping) mã nguồn mở giúp lập trình viên viết ứng dụng Java có thể map các objects (pojo) với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

7 April, 2019

「Jpa」Hướng dẫn @ManyToMany
Hướng dẫn sử dụng quan hệ @ManyToMany trong jpa/hibernate

6 April, 2019

「Jpa」Hướng dẫn @OneToMany và @ManyToOne
Hướng dẫn sử dụng quan hệ @OneToMany và @ManyToOne trong jpa/hibernate

6 April, 2019

「Jpa」Hướng dẫn sử dụng @OneToOne
Hướng dẫn cách sử dụng Annotation @OneToOne trong Jpa và Hibernate

5 April, 2019

Hướng dẫn sử dụng Criteria API trong Hibernate
JPA Criteria API cho phép ta tạo ra các câu truy vấn bằng Java

17 March, 2019