5s quảng cáo

Mình có 1 shopee nho nhỏ bán ốp iPhone kunn.oops, mọi người ủng hộ nhé :D

Spring Profiles là một core feature trong Spring Framework, cho phép chúng ta cấu hình ứng dụng, active/deactive Bean tùy theo môi trường.

Một kịch bản thực tế:

Mình có 1 ứng dụng Spring Boot dùng để đọc báo, tuy nhiên mình phải hosting nó trên AWS. Vấn đề lúc này là khi đang viết code ở local thì mình cần kết nối với MySQL tại máy tính của mình, khi đưa lên AWS thì cần kết nối tới MySQL của AWS. Ngoài ra, chưa kể mình muốn cấu hình các biến cục bộ khác cho phù hợp với môi trường như log, redis, secret, v.v.. đặc biệt là việc một số phần trong code có thể thay đổi theo môi trường nữa.

constants:
 service:
  phase: ALPHA
  debug: true

spring:
 redis:
  clusterUri: redis://[email protected]:7000
 datasource:
  username: xxx
  password: none
  url: jdbc:mysql://10.127.233.12:2030/news?useSSL=false&characterEncoding=UTF-8

news:
 api:
  channel-id: 1510354028
  channel-secret: e17c94a02293b33a32629407b32b40a5
  official-account-mid:
  connection-timeout-secs: 20
  .
  .
  ..

rất rất nhiều config phải không :((((

Sớm nhận ra những khó khăn trong việc config khi xây dựng ứng dụng, nên Spring đã cho ra đời Spring Profiles để giải quyết các vấn đề này.

1. Tạo file config

Spring Profiles có sẵn trong Framework rồi nên bạn không cần thêm bất kì thư viện nào khác.

Để sử dụng, các bạn tạo file config tại thư mục resources trong project. Mặc định Spring sẽ nhận các file có tên như sau:

application.properties
application.yml
application-{profile-name}.yml // .properties

ví dụ mình có 2 môi trường là localaws, thì mình sẽ tạo ra các file như thế này:

application.yml
application-local.yml
application-aws.yml
application-common.yml
 • application là file config chính khai báo các enviroment.
 • application-local chỉ sử dụng khi chạy chương trình ở local
 • application-aws chỉ sử dụng khi chạy ở AWS
 • application-common là những config dùng chung, môi trường nào cũng cần.

Bây giờ, mình sẽ khai báo trong từng file như sau:

application.yml

#application.yml
---
spring.profiles: local
spring.profiles.include: common, local
---
spring.profiles: aws
spring.profiles.include: common, aws
---

application-aws.yml

spring:
 datasource:
  username: xxx
  password: xxx
  url: jdbc:mysql://10.127.24.12:2030/news?useSSL=false&characterEncoding=UTF-8

application-local.yml

spring:
 datasource:
  username: root
  password:
  url: jdbc:mysql://localhost:3306/news?useSSL=false&characterEncoding=UTF-8

logging:
 level:
  org:
   hibernate:
    SQL: debug

application-common.yml

spring:
 jpa:
  properties:
   hibernate:
    jdbc:
     batch_size: 50
     batch_versioned_data: true
  hibernate:
   ddl-auto: none

Tadaa, xong, mình giải thích chút. bạn để ý trong file application.yml mình có khai báo 2 môi trường là localaws. Tại mỗi môi trường sẽ include (bao gồm) các file config như kia. Khi mình kích hoạt aws chẳng hạn, Spring sẽ load tất cả config có trong application-common.ymlapplication-aws.yml. Rất tiện phải không :3

2. Kích hoạt config

Để sử dụng một Profiles bạn có các cách sau:

#1: Sử dụng spring.profiles.active trong file application.properties hoặc application.yml

spring.profiles.active=aws

#2: Active trong code, trước khi chạy chương trình.

@Configuration
public class ApplicationInitializer 
 implements WebApplicationInitializer {
 
  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    servletContext.setInitParameter(
     "spring.profiles.active", "aws");
  }
}

hoặc

@Autowired
private ConfigurableEnvironment env;
...
env.setActiveProfiles("aws");

hoặc

SpringApplication application = new SpringApplication(SpringBootProfilesApplication.class);
ConfigurableEnvironment environment = new StandardEnvironment();
environment.setActiveProfiles("aws");
application.setEnvironment(environment);
application.run(args);

Mình không khuyến khích cả 3 cách này ==!

#3: Sử dụng JVM System Parameter (nên dùng)

-Dspring.profiles.active=aws

#4: Environment Variable (Unix) (nên dùng)

export SPRING_PROFILES_ACTIVE=aws

Nếu ai sử dụng Intellij IDEA thì có thể config ngay trong IDE như thế này, mỗi lần chạy nó tự active cho mình. image-title-here

3. Cách sử dụng @Profile

Khi đã có Profile rồi, ngoài các biến toàn cục được thay đổi theo môi trường, bạn cũng có thể toàn quyền quyết định xem trong code rằng Bean hay Class nào sẽ được quyền chạy ở môi trường nào. Bằng cách sử dụng annotation @Profile

// Bean này Spring chỉ khởi tạo và quản lý khi môi trường là `local`
@Component
@Profile("local")
public class LocalDatasourceConfig

Ngoài ra bạn có thể sử dụng toàn tử logic ở đây, ví dụ:

// Bean này Spring chỉ khởi tạo và quản lý khi môi trường là những môi trường không phải là `local`
@Component
@Profile("!local")
public class LocalDatasourceConfig

Okiee lahhh, thế là mình đã giới thiệu xong với các bạn Spring Profiles, Đây là một tính năng cực kì cực kì hữu ích, hi vọng các bạn hiểu và nắm được kiến thức, áp dụng vào sản phẩm của chính mình. Chúc các bạn thành công!

Đứng quên like và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé, ahihi :3