5s quảng cáo

Mình có 1 shopee nho nhỏ bán ốp iPhone kunn.oops, mọi người ủng hộ nhé :D

Giới thiệu

Trong bài trước chúng ta đã biết cách làm một Rest Api Server với Spring Boot.

 1. 「Spring Boot #14」 Restful API + @RestController + @PathVariable + @RequestBody

Tuy nhiên có một số vấn đề mà chúng ta kiểm soát. Ví dụ như nếu người dùng request lên một id không hề tồn tại thì sao?

spring-boot-rest-api

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý Exception trong Spring Boot

@RestControllerAdvice & @ControllerAdvice + @ExceptionHandler

@RestControllerAdvice là một Annotation gắn trên Class. Có tác dụng xen vào quá trình xử lý của các @RestController. Tương tự với @ControllerAdvice

@RestControllerAdvice thường được kết hợp với @ExceptionHandler để cắt ngang quá trình xử lý của Controller, và xử lý các ngoại lệ xảy ra.

@RestControllerAdvice
public class ApiExceptionHandler {

  @ExceptionHandler(IndexOutOfBoundsException.class)
  @ResponseStatus(value = HttpStatus.BAD_REQUEST)
  public ErrorMessage TodoException(Exception ex, WebRequest request) {
    return new ErrorMessage(10100, "Đối tượng không tồn tại");
  }
}

Hiểu đơn giản là Controller đang hoạt động bình thường, chẳng may có một Exception được ném ra, thì thay vì báo lỗi hệ thống, thì nó sẽ được thằng @RestControllerAdvice@ExceptionHandler đón lấy và xử lý. Sau đó trả về cho người dùng thông tin hữu ích hơn.

@ResponseStatus

@ResponseStatus là một cách định nghĩa Http Status trả về cho người dùng.

Nếu bạn không muốn sử dụng ResponseEntity thì có thể dùng @ResponseStatus đánh dấu trên Object trả về.

Demo

Cài đặt

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--spring mvc, rest-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Cấu trúc thư mục:

spring-boot-rest-api

Tạo model

Sử dụng Lombok cho tiện nha các bạn.

Todo.java

@Data
@AllArgsConstructor
public class Todo {
  private String title;
  private String detail;
}

Tạo ra class ErrorMessage để chứa thông tin trả về cho Client.

ErrorMessage.java

@Data
@AllArgsConstructor
public class ErrorMessage {
  private int statusCode;
  private String message;
}

Tạo Controller

RestApiController.java

/**
 * Lưu ý, @RequestMapping ở class, sẽ tác động tới
 * tất cả các RequestMapping ở bên trong nó.
 * <p>
 * Mọi Request ở trong method sẽ được gắn thêm prefix /api/v1
 */
@RestController
@RequestMapping("/api/v1")
public class RestApiController {

  private List<Todo> todoList;

  // bạn còn nhớ @PostConstruct dùng để làm gì chứ?
  // nếu không nhớ, hãy coi lại bài viết Spring Boot #3 nhé
  @PostConstruct
  public void init() {
    todoList = IntStream.range(0, 10)
         .mapToObj(i -> new Todo("title-" + i, "detail-" + i))
         .collect(Collectors.toList());
  }

  /*
  phần path URL bạn muốn lấy thông tin sẽ để trong ngoặc kép {}
   */
  @GetMapping("/todo/{todoId}")
  public Todo getTodo(@PathVariable(name = "todoId") Integer todoId) {
    // @PathVariable lấy ra thông tin trong URL
    // dựa vào tên của thuộc tính đã định nghĩa trong ngoặc kép /todo/{todoId}
    return todoList.get(todoId);
  }
}

Tạo Exception Handler

ApiExceptionHandler.java

@RestControllerAdvice
public class ApiExceptionHandler {

  /**
   * Tất cả các Exception không được khai báo sẽ được xử lý tại đây
   */
  @ExceptionHandler(Exception.class)
  @ResponseStatus(value = HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)
  public ErrorMessage handleAllException(Exception ex, WebRequest request) {
    // quá trình kiểm soat lỗi diễn ra ở đây
    return new ErrorMessage(10000, ex.getLocalizedMessage());
  }

  /**
   * IndexOutOfBoundsException sẽ được xử lý riêng tại đây
   */
  @ExceptionHandler(IndexOutOfBoundsException.class)
  @ResponseStatus(value = HttpStatus.BAD_REQUEST)
  public ErrorMessage TodoException(Exception ex, WebRequest request) {
    return new ErrorMessage(10100, "Đối tượng không tồn tại");
  }
}

Chạy thử

App.java

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}

Gửi request tới địa chỉ:

GET http://localhost:8080/api/v1/todo/11

Ở đây, đối tượng 11 không tồn tại trong danh sách, chúng ta sẽ trả về lỗi cho phía Client.

spring-boot-rest-api

Kết

Đây là một bài viết trong Series làm chủ Spring Boot, từ zero to hero

Như mọi khi, toàn bộ code tham khảo tại Github